همه دسته بندی ها
لوگو
صفحه اصلی » اخبار
نوع احتیاج به دمپر درب
2019-01-30

واحد دمپر خواهد کشید و بستن درب هنگامی که درگیر.

مجهز دمپر بادوام برای بسته شدن نرم.

واحد خواهد بود احتیاج به درب برای تمیز ظاهر.

تنش نگه داشتن کمتر زمانی که باز کردن در مقایسه با درب های معمولی.

بازگشت